x

VALET 2018 – "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

VALET 2018 – "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Nya Moderaterna.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Musik är en konstform som är och ska vara fri. Den ska tillåtas vara ifrågasättande och obekväm – inte minst för makthavare. Musik sätter ord och ton på det vi alla känner och upplever. Som all annan kultur förenar musiken och står över sådant som tenderar att separera oss. Svensk musik är också en kreativ näring som skapar jobb, både direkt genom att anställa människor i produktions- och distributionsled samt indirekt genom till exempel konserter som lockar publik som äter, dricker och handlar på orten de besöker.

– Moderaterna prioriterar i sin budget alla barn och ungas rätt till kultur. Trösklar avseende socioekonomisk och kulturell bakgrund ska hyvlas ner, och vi värnar alla barns och ungas rätt att ta del av olika kulturella uttryck. De kommunala kulturskolorna tillsammans med privata företag, ideella organisationer och på senare år reformer som Skapande skola har lagt grunden för det vi kallar för det svenska musikundret. Detta arbete vill Moderaterna fortsätta att stötta. Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd. Vidare satsar Moderaterna på att stärka de kulturella näringarna genom utbildning och regelförenklingar. Detta gynnar i hög utsträckning musikindustrin. Moderaterna värnar upphovsrätten och musikers självklara rätt att få en skälig ersättning för sitt arbete. Slutligen säger vi nej till kraftigt höjda skatter som slår mot jobb och hushållens ekonomi. Vi vet att dessa skattehöjningar med kirurgisk precision drabbar kulturen i stort och inte minst musiknäringen.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Svensk musik är en viktig exportvara och den har, precis som många framgångsrika företag, bidragit till att stärka Sveriges position internationellt. Därför är det mycket viktigt att politiken fortsätter sträva efter att skapa goda förutsättningar för svensk musikindustri och entreprenörskap i allmänhet. Musikindustrin är också viktig för svensk tillväxt. Besöksindustrin samt de kulturella och kreativa näringarna är några av de sektorer där flest nya jobb växer fram idag. Det ska politiken uppmuntra – inte kväva med krångliga regelverk och höga skatter.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– I vårt kommunikativa arbete använder vi musik på traditionellt vis genom att förstärka känslor och skapa stämning. På våra stora evenemang bjuder vi in kända artister och vi spelar musik när talare introduceras. Musiken och musikerna får dock inte kommunicera ett budskap som står emot våra grundläggande värderingar om frihet, öppenhet och tolerans.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Det generella svaret på frågan är nej. Novus undersökte detta år 2016 och fann att musiksmaken varierar kraftigt inom varje parti och att en bredd av genrer finns representerade. Därför går det knappast att dra ett samband mellan musiksmak och partisympati. Vi moderater ser en mångfald av intressen, erfarenheter och perspektiv som en stor tillgång.

LÄS OCKSÅ:

Sverigedemokraterna: "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA