x

Parti för parti – det här vill EU-politikerna göra med kulturen

Parti för parti – det här vill EU-politikerna göra med kulturen

Snart är det dags för val till Europaparlamentet, och något som varit ovanligt omdiskuterat den senaste tiden är kulturpolitiken. Mycket av det som bestäms på EU-nivå påverkar hur vårt kulturliv ser ut här i Sverige. SVT har låtit partierna besvara en enkät där de förklarar vad de tycker är viktigast med kulturpolitiken under kommande mandatperiod. Så här svarar de:

Vänsterpartiet: Skydda den konstnärliga friheten

I enkäten betonar Vänsterpartiet att varje land ska ha bestämmanderätt över sin egen kulturpolitik. De menar att det arbete som skett kring upphovsrättsfrågor på sista tiden varit mycket viktigt, men de höll inte med om det omdiskuterade copyrightdirektivet som röstades igenom tidigare i vår. Deras högst prioriterade kulturpolitiska fråga är att stoppa EU:s marknadsliberala ekonomiska politik, säger Vasiliki Tsouplaki, riksdagsledamot samt vide ordförande i Kulturutskottet.

– I ett alltmer högerextremt politiskt klimat med auktoritära högernationalister vid makten så måste vi värna ett fritt utbyte av idéer, finansiera fritt kulturutövande och framförallt skydda den konstnärliga friheten. Kulturen och den fria journalistiken är viktiga beståndsdelar i kampen mot hotet från högerextrema och antidemokratiska krafter.

Feministiskt Initiativ: Ett bredare mångfaldsperspektiv

Fi:s viktigaste kulturpolitiska fråga just nu är att bland annat att bredda synen på mångfald, förklarar partiets förstanamn Soraya Post.

– Ökad mobilitet och ökad tillgänglighet för mindre aktörer, ett bredare mångfaldsperspektiv i att engagera alla delar av Europa till att ta del av kulturens kraft.

Partiet beskriver ”en dynamisk, innovativ, tillgänglig och engagerande kultursektor” som en av sina viktigaste kulturpolitiska frågor. Soraya Post lägger stor vikt vid kulturens roll i att skapa gemenskap och förståelse mellan människor.

– När läget i Europa är oroligt är kulturens enande kraft extra viktig att försvara. Därför driver vi i Fi allas rätt till deltagande samt kultur som grundbult i ett demokratiskt samhälle, inom Europa samt EUs medlemsländer.

Socialdemokraterna: Värna om kulturskapares rättigheter

Två av Socialdemokraternas viktigaste frågor i årets EU-val är kulturskapares rättigheter och konstnärlig frihet. De vill att EU:s kulturpolitik snarare ska ses som något kompletterande än ersättande av ländernas kulturpolitik på nationell nivå. EU-kandidaten Heléne Fritzon understryker också vikten av att parlamentet kraftigt måste agera mot högerextremism.

– Vi vet vad som kan ske i ett splittrat och hatiskt Europa. Dit ska vi aldrig igen. EU skapades som ett motgift mot extremism – som ett samarbete för demokrati, välstånd, fred och frihet. Precis som i Sverige hotas den konstnärliga och kulturella friheten av högerextrema partier och nationalkonservativa regeringar.

Miljöpartiet: Stötta den fria journalistiken

Grundpunkterna i Miljöpartiets kulturpolitik beskrivs som fri journalistik, kulturutbyten och satsningar på unga. Deras viktigaste fråga är att stötta den fria och kvalitativa journalistiken i syfte att förhindra spridning av ”falska nyheter och alarmistiska budskap”.

– Även olika typer av kulturutbyten och satsningar på unga är viktigt för EU:s framtid. Sådana utbyten lägger grunden för en känsla av ett sammanhållet Europa som jobbar tillsammans, där olikheter respekteras och ses som en styrka, och får komma till uttryck i olika kulturella former, säger Anna Sibinska, ledamot för Miljöpartiet i riksdagens kulturutskott.  

Centerpartiet: EU ska inte reglera kulturpolitiken

Centerpartiet går till val på en decentraliserad kulturpolitik i EU, vilket överensstämmer väl med partiets grundläggande ideologi där decentralisering ses som ett effektfullt verktyg för förändring. Deras toppkandidat Fredrick Federley förklarar att han vill att EU:s kulturpolitik endast omfattar ett upprätthållande av pressfrihet, yttrandefrihet och demokrati.

– Absolut viktigaste är att yttrandefriheten värnas och möjliggör för kulturellt utbyte mellan länder och människor, säger han.

Liberalerna: Yttrandefrihet och fri rörlighet

Partiets EU-kandidat Karin Karlsbro beskriver att ”fri rörlighet, också för kulturens skull” är centralt i Liberalernas politik. Deras allra viktigaste fråga rör kulturens frihet, demokrati och yttrandefrihet.

– I Polen sparkar kulturministern misshagliga museichefer och i Ungern behöver teaterchefer partibok. Liberalerna vill att medlemsländer som kränker mänskliga rättigheter ska kunna straffas genom indraget EU-stöd och ytterst genom att uteslutas ur EU.

Även öppenhet och samarbete ses som centrala delar.

– Det är bra för kulturen när människor möts över alla sorters gränser. Vi arbetar för att riva hinder för människor att utöva och ta del av kultur över gränserna.

Moderaterna: Utbytesprogram för barn och unga

Moderaterna vill prioritera barn och ungas tillgång till kultur, och understryker vikten av att kulturen ska få utvecklas självständigt. EU-kandidaten Tomas Tobé anger kultur som källa till samarbete både på nations- och individnivå.

– Kulturen möjliggör för människor att träffas, samarbeta och utbyta erfarenheter över nationsgränserna, säger han.

De vill även satsa mer på Erasmus+, som är ett utbytesprogram för utbildning och idrott.

– Vi prioriterar barns och ungas tillgång till kultur. Kulturen spelar roll för bildning och sammanhållning samt bidrar till jobb och tillväxt. Vi är positiva till ett starkt Erasmus+.   

Kristdemokraterna: Dra ner på EU:s kultursatsningar

Kulturfrågor bör skötas på nationell, lokal och regional nivå, menar Kristdemokraterna. De anser att man bör dra ner på kultursatsningarna på EU-nivå i samband med att Storbritannien lämnar unionen och EU-avgiften för kvarvarande länder ökar. Men det finns några kulturpolitiska områden som de gärna ser att EU lägger sig i – exempelvis upphovsrättsfrågorna.

– Exempelvis är upphovsrättsfrågorna något som absolut bör vara föremål för gemensam reglering i Europa. Kristdemokraterna menar att nu när Storbritannien håller på att lämna EU och EU-avgiften som varje land betalar för medlemskapet därför riskerar att öka markant så krävs det att vi drar ner på vissa utgifter. Kulturen är en sådan, säger Kristdemokraternas kandidat Liza-Maria Norlin.

Sverigedemokraterna: Prioritera den kulturella friheten på nätet

Även Sverigedemokraterna anser att kulturpolitiken ska skötas på nationell nivå. EU ska i så stor utsträckning som möjligt undvika budgetdrivande förslag inom kulturområdet.

– Att det nationella självbestämmandet över kulturpolitiken vidmakthålls är centralt för Sverigedemokraterna, säger partiets EU-kandidat Charlie Weimers.

Han anger att den kulturella friheten på nätet är en prioriterad fråga inom partiet.

– En särskilt aktuell fråga på EU-nivå som är viktig för oss är att den kulturella friheten på nätet värnas och inte inskränks genom förslag som exempelvis i vissa artiklar inom upphovsrättsdirektivet.

LÄS OCKSÅ: Festival förbjuder mobiler under spelningar


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA